Про співпрацю Агатангела Кримського та Ісмаїла Гаспринського — доповідь на Міжнародній конференції в Києві

Про співпрацю Агатангела Кримського та Ісмаїла Гаспринського — доповідь на Міжнародній конференції в Києві
Соломія Вівчар, старший науковий співробітник і завідувач відділу книжкових фондів музею «Дім Франка»

Щедрою на змістовні доповіді з ретельним обґрунтуванням наукових висновків виявилася Міжнародна науково-практична конференція «Мусульманська спадщина в Південній Україні: історія, культура, релігія», що відбулася 14 грудня в стінах Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Кожна з доповідей на трьох панелях заслуговує на окрему згадку, тому вже в найближчому майбутньому матеріали конференції будуть зібрані під однією обкладинкою в альманасі. Про це заявили ініціатори проведення конференції Український центр ісламознавчих досліджень, Центр ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія» .

Своє місце в альманасі займе і доповідь львівської учасниці — старшого наукового співробітника і завідувача відділу книжкових фондів музею «Дім Франка» Соломії Вівчар, до сфери наукових інтересів якої входить і дослідження спадщини патріарха українського сходознавства Агатангела Кримського.

Пропонуємо увазі читача деякі фрагменти доповіді дослідниці.

Агатангел Кримський — геніальний філолог, патріарх українського сходознавства, автор понад 1000 наукових праць (сходознавчих і з україністики), багато з яких досі, на жаль, не надруковані. Пересічний читач найкраще знає його переклади з перської та арабської мов і, можливо, чув про декілька монографій з орієнталістики.

Зв’язки Агатангела Кримського з Кримом були дуже глибокими і тривали практично впродовж усього його життя. Загальновідомим є факт, що сам Агатангел Юхимович був кримськотатарського походження (прізвище Кримський вказує на походження його власника). Підтвердженням цього є свідчення самого Ашатангела Кримського, який у листі (17 серпня 1901) до свого друга Бориса Грінченка писав таке: «До речі, питаєтеся, яким робом з мене татарин. Наскільки мені вияснилося, перший наш прадід, виходець із ханства, мав охреститися більше-менче 1698 року у Мстиславі в Могилівщині. Це я так виводжу з запису на старовиннім молитовнику». Біографи А. Кримського (зокрема Омелян Пріцак) зазначають, що його бахчисарайський предок, який покинув Крим і переїхав жити на Мстиславщину, був муллою, але у самого Агатангела Кримського підтверджень цього факту немає.

Така любов і зацікавлення до Криму і його культури знайшли своє відображення і у наукових працях Кримського. Як один із засновників Української академії наук Агатангел Кримський створив низку сходознавчих кафедр та установ, серед яких Кабінет арабо-іранської філології і Тюркологічна комісія. Його величезний сходознавчий науковий доробок складається з чотирьох великих груп — тюркології, іраністики, арабістики, історії Ісламу. До тюркологічних праць належать і розвідки про Крим.

У монографії «Тюрки, їх мови і літератури», присвяченій дослідженню та аналізу тюркських мов і діалектів, Агатангел Кримський пише і про Крим, зокрема про кримськотатарську мову, детально аналізує її наріччя і діалекти. Усього він виділяє 5 діалектичних груп: 1) південний берег Криму, 2) гірська частина Криму, разом з Бахчисараєм і Сімферополем, Карасу-базаром, Феодосією і Керчю, 3 — 4) діалекти степових татарів, 5) ногайське наріччя, близьке до наріччя ногайців північного Кавказу.

Кримський часто відвідував Крим, переважно Ялту і Бахчисарай, не раз перебуваючи там впродовж декількох місяців, багато спілкувався з місцевими мешканцями. Одним із його друзів був Ісмаїл Гаспринський (1851 — 1914) — будитель, просвітитель і реформатор кримських шкіл, засновник і видавець журналу «Терджиман» («Перекладач»).

Про стосунки двох науковців грунтовну статтю написав український дослідник-арабіст Юрій Кочубей. Зокрема, він відзначає важливу роль Агатангела Кримського у популяризації кримськотатарської літератури, «Терджумана» та Іслаїла Гаспринського. Кримський підтримував реформаторські підходи свого колеги щодо освіти і навчання у кримських метебах і медресе (рівень викладання у яких потребував термінового покращення).

Тут варто згадати розповідь самого Агатангела Юхимовича, який разом з колегою Ісмаїла Гаспринського вирішив відвідати ісламську школу в Бахчисараї — Зенджірлі-медресе. Про ці відвідини учений залишив такі спогади: «Пам’ятаю, як напровесні 1905 р. побував я в Зенджірлі вкупі з Лемановим, і він хитренько наперед попрохав мене не говорити з софтами (студентами-богословами — С. В.) або з ним ані по-російськи, ані по-татарськи, тільки по класично-арабськи: що з того вийде. Вийшло те, що жоден з софтів не зміг, на мо арабські запити, скласти мені відповіді, скільки-небудь грамотної: силувалися зліпити простенькі арабські речення, та мало їм щастило, а тим часом я з Лемановим, в присутності софтів вели арабську наукову розмову, обмінювалися вражіннями і т. ін. З того Леманов був дуже задоволений: «Нехай наші клерикали знають, що навіть мову святого Корана гяури тямлять краще, ніж вони. А через що? Через те, що вчили її новим європейським методом, а не перестарілим середньовіковим».

Про реформаторську діяльність кримського просвітителя він писав: «Такі передові освічені патріоти, як Гаспринський не сидять та й не ждуть, аж доки їм російська адміністрація позаводить добрі світські школи, а самотужки силуються пропагувати реформу в тих духовних мектебах та медресах, які у кримчаків (кримських татар) уже єсть».

Писав він і про розголос і популярність нових дидактичних підходів, запроваджених Гаспринським. У навчальні заклади Бахчисарая, де ці методи використовувалися, почали приїжджати студенти з-поза меж Криму, а в різних областях Російської імперії поступово відкрили вже понад 500 новометодних мектебів. Діяльність Кримського і Гаспринського стала надзвичайно важливою для українського і кримськотатарського народів. Як зазначає Юрій Кочубей, «багато чого єднає нас (українців і кримських татар — С. В.), не тільки історія й географія, а й бажання закінчити з успіхом розпочату справу національного відродження у взаєморозумінні і взаємодії. Символом нашого єднання будуть Ісмаїл-бей Гаспринський та Агатангел Кримський.

Книгою, у якій зібрані найважливіші дослідження Кримського про Крим є збірник «Студії з Криму» (Київ, 1930), надрукований під грифом Академії наук. Головним редактором і упорядником його є сам Агатангел Юхимович, однак у ньому є не лише його праці, але й розвідки колег та учнів — Костянтина Харламповича, Миколи Левченка, Олександра Оглобліна, Лева Окиншевича, Арсена Маркевича, Якуба Кемаля, Османа Акчокракли. Відразу після публікації ця книга була заборонена, доступ до неї був закритий впродовж багатьох років. Лише у 2010 році у «Вибраних сходознавчих працях» Кримського (том ІІІ) були передруковані його дослідження із цього збірника. Цифрову копію «Студій з Криму» тепер можна знайти і в інтернеті.

Співпраця з представниками кримськотатарської науки і культури була постійною, тривала практично впродовж усього життя Кримського. У 20-х роках під час роботи у Всеукраїнській академії наук співробітником Агатангела Юхимовича і його хорошим другом став Осман Акчокракли (1879 — 1938), який був одним із перекладачів «Антології кримськотатарських поетів». Ця Антологія є частиною праці Кримського «Література кримських татар», яка була вміщена у збірнику «Кримські студії» (Київ, 1930). У цьому дослідженні він подає таке визначення: «під літературою кримських татар розуміють тую, що вона виробилася за часів Кримського ханства, за династії Гіреїв, васально-залежних од Османської Туреччини, та далі розвивалася вже під російським пануванням у ХІХ ст.». Дослідження складається з дев’яти розділів.

До цього дослідження Кримський зробив і додаток під назвою «Невеличка антологія з кримськотатарських поетів» у перекладах Османа Акчокракли і Акіма Олесницького. Це поезії Газі Гірея ІІ (Газайї), Хильмі Кримчака, Османа Акчокракли, Бекіра Чобан-заде та інших поетів.

У книзі «Студії з Криму» також є розвідка Кримського «Сторінки з історії Криму і кримських татар». На матеріалі багатьох європейських і російських джерел він подає стислу історію кримськотатарського народу, зокрема повну хронологічну таблицю кримських ханів (Гіреїв) по роках н. е. і гіджри. Окремий розділ присвячений «Чуфут кале» і долі українських бранців у Кримському ханстві, в якому зазначено, що «нетатари в Криму, навіть не навертаючися до віри Мохаммедової, могли собі жити спокійнісінько і віру свою явно визнавати… З 2000 бахчесарайських домів у 1736 р. ціла третина належала христіянам, православним грекам, вони православні і свою церкву там, у ханській столиці мали свою церкву. Ще ж була тоді в Бахче-сараї і католицька єзуїтська місія, із своєю безперечно суторелігійною бібліотекою».

До збірника «Студії з Криму» увійшли ще дві статті Кримського — «До історії теперішніх 25% татарської людності в Криму» і «История крымских эснафов».

Сходознавчий доробок Агатангела Юхимовича, зокрема його дослідження кримськотатарської історії, мови і літератури, все ще залишається недостатньо вивченим, але навіть через 90–100 років після написання є актуальним і важливим для сучасної науки.

2 Коментарія

Зображення користувача Patriotnnk.

Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки.
Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам Защитные плёнки ,архитектурные плёнки,декоративные плёнки,автомобильные плёнки и противопожарные плёнки.
Более подробная информация размещена на нашем сайте
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

http://img10.lostpic.net/2016/03/19/dc47fdd10c9a730e122d61fbef79632c.jpg

витражные пленки купить
матовая пленка для автомобиля
тонировка фасадов зданий
пленка для тонировки стекол
тонирование оконных стекол
авто матовая пленка
где купить зеркальную пленку
пленка тонировочная
декоративные окна
Тонировка авто минск
бронировочная пленка для стекол
бронирование автомобилей пленкой
Солнцезащитные плёнки
защитная самоклеящаяся пленка
Тонировка балконов минск
клеящаяся пленка
тонировка витрин
защитная пленка на окна автомобиля
защитная пленка для пвх
где купить матовую пленку
тонированная пленка для авто
бронирование пленкой авто
защитная пленка на окна купить
Купить плёнку А1 минск
защитная пленка на стеклопакеты
матовая защитная пленка
матовая пленка на окна
купить пленку для тонировки авто
тонировка лоджии
Оклейка окон плёнкой минск
бронировочная пленка
купить металлизированную пленку
пленку
тонирующая пленка для окон купить
стекло ударостойкое
бронирование оконных стекол пленкой
производители пленки
тонировочная пленка архитектурная
самоклеющаяся пленка зеркальная цена
архитектурные пленки для стекла
купить защитную пленку
купить пленку для тонировки окон
Купить плёнку А1
защитная пленка матовая
купить защитные пленки
пленка декоративная прозрачная
пленка тонирующая
пленка на стекла авто
тонировка окон зданий
защитные стёкла

Зображення користувача Patriotvop.

Приветствую Вас товарищи!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки.
Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам Защитные плёнки ,архитектурные плёнки,декоративные плёнки,автомобильные плёнки и противопожарные плёнки.
Более подробная информация размещена на нашем сайте
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

http://img10.lostpic.net/2016/03/19/dc47fdd10c9a730e122d61fbef79632c.jpg

противоударные пленки
пленка на стекла
купить клеящую пленку
тонировка пленкой
купить пленку для тонировки стекол
архитектурная тонировка
продажа пленки
тонировка стёкол минск
остекление пленкой класса К4
пленка для стекол матовая
бронепленка для стекол купить
пленка самоклеющаяся матовая для стекла
декоративные пленки для стекол
защитная пленка на машину
плёнка Минск
матовая пленка для авто цена
бронирование окон пленкой
Плёнка для зеркал минск
пленка для окон
пленка на стекла авто
оклейка пленкой стекла
прозрачная защитная пленка для авто
матовая пленка для окон
бронирование стекла
защитная пленка на окна автомобиля
купить тонировочную пленку для окон
противоударная пленка на стекло а2
купить пленку для окон
пленка самоклеющаяся для окон
где купить пвх пленку
зеркальные окна
отражающая пленка
самоклеющаяся пленка на стекло
атермальная тонировка хамелеон цена
пленка бронировочная
тонировка автостекол цена
купить декаративную пленку на стекло в минске
декоративные пленки
оконные пленки
тонировка купить
пленка а0
зеркальная тонировочная пленка
зеркальная пленка на авто
зеркальная пленка цена
Солнцезащитные плёнки
бронированное стекло для дома
где купить солнцезащитную пленку для окон
оклейка защитной пленкой
где купить витражную пленку
пленка защитная для окон

Додати новий коментар

Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.